KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA, RIZA VE TALİMAT METNİ

 

Mucize Sensin isimli kuruluşumuz bedensel-zihinsel-ruhsal farkındalık ve/veya bilinçlenme için çeşitli disiplinlerden yoga, nefes yahut Access Bars gibi metotları uygulayan ve bu konuda danışanlarına destek olmaya çalışan bir kuruluştur.

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, danışan yahut danışan adaylarımızı bilgilendirmek, KVKK ve ilgili ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) ilke kararları kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek, KVKK ve ilgili ikincil mevzuatın çalışanlarımıza getirdiği yükümlülüklere ilişkin danaşıan yahut danışan adaylarımıza gerekli açıklamaları yapmak ve söz konusu yükümlülüklerin tam ve eksiksiz şekilde ifası için yapılması gerekenleri tespit etmek, KVKK ve ilgili ikincil mevzuat ve kurul ilke kararları kapsamında danışan yahut danışan adaylarımızın açık rızasını alabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1.Veri Sorumlusu

KVKK m.3/1-ı uyarınca veri sorumlusu, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi” ifade eder. KVKK uyarınca, Mucize Sensin (bundan sonra “kuruluş” olarak anılacaktır.) “veri sorumlusu”dur.

 

2. Kişisel Veri

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir. TTL olarak, veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz danışan yahut danışan adaylarının almak istediği hizmet türüne göre değişmektedir. Lakin genel anlamda Mucize Sensin ad, soyad, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres bilgileri, güvenlik kamerası kayıtları gibi kişisel veriler ile kullandığı ve/veya kullanmakta olduğu reçeteli veya reçetesiz ilaçları, geçirmiş olduğu sağlık sorunları ve/veya operasyonları, hali hazırdaki sağlık durumu gibi özel nitelikteki kişisel verileri danışanlar ile arasında kurmuş olduğu sözleşme(ler)den doğan doğrudan ve/veya dolaylı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, sözleşmeya dayalı hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan kişisel verileri işleyebilmektedir.

Kişisel verileriniz yasalarca öngörülen sebeplerden başkaca bir sebeple her hangi bir kurum yahut kuruluşa aktarılmamaktadır.

Ayrıca özellikle Mucize Sensin stüdyosundaki faaliyetler yahut Mucize Sensin tarafından organize edilen etkinlikler esnasında çekilen fotoğraf, video gibi görseller Mucize Sensin’in tanıtımı için çeşitli sosyal medya hesaplarına paylaşılmaktadır.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz Mucize Sensin tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden, ilgilinin açık rızasının bulunması, karşılıklı olarak sahip olunan hakların tesis edilebilmesi, kullanılabilmesi ve korunabilmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, siz çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Mucize Sensin’in meşru menfaatlerinin korunması hukuki sebepler ışığında fiziki ve elektronik ortamda, sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’ya uygun olarak ve işbu metnin 3 maddesinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

5. Veri Sahibinin Hakları

KVKK m.11 dolayısıyla, toplanan kişisel verilerinizin, işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, anılan Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

6. İlave Görüş ve/veya Bilgi İhtiyacı

Veri sahibi olarak, Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve uhdemizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapılacak başvurular için adres  mucizesensin35@gmail.com adresidir.

Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler şu şekildedir; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi; varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası; talep konusu.

 

 

 

 

AD – SOY AD      :                                             

TC KİMLİK NO    :                                             

İMZA                    :

MUCİZE SENSİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

Mucize Sensin tarafınca düzenlenmiş olan KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA, RIZA VE TALİMAT METNİ’ni okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin MUCİZE SENSİN tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve ilgili mevzuat gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin MUCİZE SENSİN tarafından işlenmesine, Mucize Sensin ile imzalanmış olan hizmet sözleşmesinden/sözleşmelerinden doğan doğrudan ve/veya dolaylı yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, sözleşmeye dayalı hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve ilgili sair mevzuatta tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet v.b. bilgiler

 

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde iletişime dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: telefon numarası, adres, e-mail adresi v.b. bilgiler

 

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; görsel işitsel bilgiler: Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar da dahil olmak üzere kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler, fotoğraf, video ve/veya ses kayıtları

 

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen özel nitelikteki kişisel veriler: kullandığı yahut kullanmakta olduğu ilaçlar, geçirmiş olduğu sağlık sorunları ve/veya operasyonlar, hali hazırdaki sağlık durumuna ilişkin beyana dayalı bilgiler

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; MUCİZE SENSİN’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.

 

RIZAM VARDIR                                           RIZAM YOKTUR

 

İsim Soy isim                                              İsim Soy isim      

 

MUCİZE SENSİN VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

(6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“veri sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan kuruluşumuz bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile

 • Noter vasıtası yahut iadeli taahhütlü mektup yolları ile yazılı ve ıslak imzalı başvuru

 • Mobil İmza ya da e-posta ile başvuru ile

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru

Yöntemi

Başvurunun

Yapılacağı Adres

Başvurunun İçerisinde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (İlgili kişinin bizzat gelmek suretiyle kimliğini tevsik eder bir belge ile başvurması)

Evka 3 Mah. Profesörler Sitesi No: 101/3 sok. No:9 Bornova/İZMİR

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

İadeli Taahhütlü Mektup ya da Noter Kanalıyla

Evka 3 Mah. Profesörler Sitesi No: 101/3 sok. No:9 Bornova/İZMİR

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru

mucizesensin35@gmail.com

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

 

Yukarıda belirtilen yöntemler Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” başvuru yollarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Başvuruda bulunan veri sahibinin iletişim bilgileri:

Adı Soyadı

:

........................................................................................................

T.C. Kimlik No

:

…………………………….............................................................

Telefon Numarası

:

........................................................................................................

E-posta Adresi

:

........................................................................................................

Adres

:

................................köyü................................ilçesi........................

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.

 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten temsil alınması durumunda vekâletname veya yetkili kişinin yetkisini gösterir belgenin olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Mucize Sensin ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Mucize Sensin tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için tarafımıza ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında yaptığınız talep(ler)inize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Mucize Sensin, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Tarihi : ......... / ........... / ...............

 

Başvuranın Adı Soyadı : ..........................................................

İmzası : .....................

 

Mucize Sensin tarafından doldurulacaktır

 

Tarih : ......... / ........... / ...............

 

Teslim Alanın Adı Soyadı : ......................................................

İmzası : ......................