MUCİZE SENSİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Katılımcımız,

 

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MUCİZE SENSİN – GÜNEŞ GÜNHAN (VERGİ NO: 2600225749)  (bundan sonra kısaca “Şirket” veya “Mucize Sensin” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir. Mucize Sensin olarak, veri sorumlusu sıfatı ışığında kişisel verilerinizi işlemekteki asıl amacımız her şeyden önce yasadan kaynaklanan yasal sorumluluklarımızı gereği gibi yerine getirebilmektir.

 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz öncelikli olarak www.mucizesensin.com internet adresimizi ziyaret etmenizle, internet sitesinde ilan edilen telefon numarası, e-mail adresi gibi iletişim kanallarından tarafımızla irtibata geçmenizle, vermiş olduğumuz eğitim hizmetlerinden faydalanmak üzere tarafımızla sözleşme kurmanızla bizzat sizden temin etmekteyiz. Temin etmiş olduğumuz kişisel verileriniz gerek Şirketimiz gerekse de Mucize Sensin adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından dijital ve fiziki ortamlarda açık rızanız alınarak işlenmektedir. Bu verilerin neler olduğu, nasıl temin edildiği, Şirketimiz tarafında ne amaçla işlendiği ve bu işleme faaliyetinin altında yatan hukuki sebep aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Mucizesensin Aydınlatma metni

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve Mucize Sensin’in akit ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla adli veya kolluk makamlar, iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza veya yasal olarak zorunlu kılınan ve/veya izin verilen kişi, kurum ve/veya kuruluşlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine yine KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

 

Verilerinizin aktarıldığı iş ortaklarımız ve veri işleyenlerimiz ( bundan sonra kışça “üçüncü parti” olarak anılacaktır) ile yapılan protokoller ve gizlilik taahhütnameleri kapsamında üçüncü partilerin üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliğini sağlaması için gerekli önlemelerin alınmış olduğunu taahhüt ederiz.

 

Yurt içi aktarımlarımıza ek olarak sistemlerimiz, whatsapp yazışmaları, derslerimizin katılımcı bazında kullanım kolaylığı sağlaması bakımından Facebook üzerinden gerçekleştiriliyor olması ve sistem yedeklerimizin bulut hizmeti entegreli sistemler ile çalışıyor olduğu için altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında açık rızanız doğrultusunda yurt dışı merkezli şirketlere aktarım yapılmaktadır.

 

KVKK ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi

Mucize Sensin’e yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve . Esasları Hakkında Tebliğe” göre ’ MUCİZE SENSİN – Güneş GÜNHAN’ın (VERGİ NO: 2600225749) Kültür mah. İtalya sok. No:23 K:8 D:23 Alsancak Konak/İZMİR adresine iletebileceğiniz gibi taleplerinizi, www.mucizesensin.com adresinde ilan edilmiş olan diğer yöntemleri kullanarak da Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebin www.mucizesensin.com adresindeki formu doldurarak, “Kültür mah. İtalya sok. No:23 K:8 D:23 Alsancak Konak/İZMİR” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.